Zawsze wolę zaufać najlepszemu ze wszystkich - to taka oszczędność czasu. Rudyard Kipling
Współpraca to nie sentyment – to konieczność ekonomiczna. Charles Steinmetz
Połączenie sił to początek, pozostanie razem to postęp, wspólna praca to sukces. Henry Ford


 

Nasza firma, oprócz realizacji pojedynczych zleceń typu: audyt, szkolenie, opracowanie instrukcji bezpiecznej obsługi urządzenia, dochodzenie powypadkowe, analiza ryzyka zawodowego, oferuje kompleksową obsługę BHP i PPOŻ. Państwa firmy, za którą ponosicie stałą, zryczałtowaną, opłatę miesięczną.
Jako kompetentny partner w zakresie usług dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oferujemy:

   • szkolenia wstępne (instruktaż ogólny),
   • szkolenia okresowe pracowników na stanowiskach robotniczych, administracyjno-biurowych, osób kierujących pracownikami oraz pracodawców,
   • analizę i opracowanie dokumentacji ryzyka zawodowego występującego na stanowiskach pracy,
   • przeprowadzanie audytów warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy wraz z przekazaniem wniosków zmierzających do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości,
   • współdziałanie z pracodawcą w usuwaniu zagrożeń zawodowych i przeciwdziałaniu
   • powstawania takich zagrożeń w miejscach pracy, w tym przedstawianie propozycji dotyczących rozwiązań organizacyjno-technicznych zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
   • ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, a także tworzenie kart wypadków w drodze do i z pracy.
   • udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju zakładu w związku z tworzeniem nowych miejsc pracy w aspekcie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymagań ergonomii.
   • doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki szkodliwe lub niebezpieczne dla zdrowia, w tym doradztwo w zakresie doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej.
   • kompleksowe opracowanie dokumentacji związanej z zagadnieniami bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym m.in.:

- programy szkoleń oraz instruktaży stanowiskowych,
- instrukcje bezpiecznej obsługi maszyn i urządzeń,
- ocenę stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe,
- tabele norm przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej,
- instrukcje bezpiecznego użytkowania substancji i preparatów niebezpiecznych,
- rejestry wypadków oraz podejrzeń i zachorowań na choroby zawodowe,

   • prowadzenie rejestrów wymaganych przez polskie prawo,
   • wypełnianie obowiązków statystycznych dotyczących bhp,
   • merytoryczne wykonywanie zarządzeń i postanowień pokontrolnych Państwowej Inspekcji Pracy,
   • doradztwo w sprawach kadrowych i prawa pracy.

Dodatkowo oferujemy pełen zakres pomiarów i badań instalacji elektroenergetycznej i odgromowej oraz - poprzez współpracę z akredytowanym przez PCA Laboratorium Badań Środowiska Pracy - zapewniamy ciągłość i terminowość prowadzenia pomiarów czynników szkodliwych i uciążliwych na stanowiskach pracy.

W ramach bieżącej obsługi spraw dotyczących ochrony przeciwpożarowej oferujemy:

   • szkolenia pracowników,
   • przeglądy,
   • współpracę z organami kontrolnymi Straży Pożarnej,
   • prowadzenie bieżącej dokumentacji,
   • doradztwo w zakresie doboru sprzętu oraz znaków ppoż.,
   • aktualizację Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego co dwa lata,
   • sprzedaż i konserwację sprzętu przeciwpożarowego.